Du er her: Hjem > SIDER OM FISKERI > FISKEARTER I VANDLØB

FISKEARTER I VANDLØB

Laksefisk: 

Laks (Salmo salar)

I Østjylland forekommer laksen fortrinsvis i Gudenåen, hvor der i de sidste ti år er udfoldet store bestræbelser på at genintroducere den efter mange års fravær. Årligt vandrer omkring 5.000 laks tilbage mod Gudenåen, hvor der skønsmæssigt fanges op mod 1.000 laks årligt.

De strejfere, der fanges i andre åer, stammer ligeledes fra Gudenåen - med ganske få undtagelser. Opgang fra maj-juni og sæsonen ud. Fangsterne består hovedsagelig af grilse på 2-4 kg - laks, der har været en enkelt vinter i havet.

 Havørred (Salmo trutta trutta)

Havørreden forekommer naturligt i stort set alle østjyske åer. Det er en hurtigt voksende fisk, som i bedste fald kan veje op til 15 kg. I de større vandsystemer har man opgang af blanke fisk allerede i maj-juni måned, hvorimod de mindre vandløb i regelen først har opgang i september-oktober. Typisk vandrer de største havørreder op først.

Som alle ægte ørreder gyder havørreden i november-december måned. Efter legen er fisken mager og afkræftet, hvorfor mange genudsætter de såkaldte "nedfaldsfisk" eller "nedgængere". De er alligevel dårlige spisefisk. Langt bedre er de små, men blanke og velnærede "grønlændere", som trækker op i åernes nedre løb i den sene vinter eller det tidlige forår.

Søørred (Salmo trutta lacustris)

Søørreden tilhører samme art som havørred og bækørred. Den forekommer kun i et fåtal danske søer, idet den kræver koldt vand med et højt iltindhold. Til de mest kendte østjyske søer med en naturlig ørredbestand hører Mossø og Glenstrup Sø. Søørreden kan veje op til 10 kg, men bliver sjældent større end det halve.

Søørreden træffes på gydevandring i søernes tilløb. Kun i de største tilløb er der opgang uden for fredningstiden.

Bækørred (Salmo trutta fario)

Den rødplettede bækørred forekommer naturligt i de allerfleste vandløb i Østjylland. Det er en relativt langsomt voksende fisk, som derfor ikke tåler noget stort fiskepres. Flere og flere genudsætter derfor deres bækørreder, så der også er noget at komme efter næste gang. Fisk over kiloet er sjældne.

Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)

Regnbueørreden er ikke naturligt hjemmehørende i Danmark. De fisk, man fanger, er derfor sluppet ud af et dambrug - eller udsat i et Put & Take vand. Regnbueørreden er modsat vor hjemlige ørred en typisk forårsgyder.

Stalling (Thymallus thymallus)

Fra naturens hånd er stallingen en vestjysk fisk. Alligevel findes en af Danmarks største stalling-bestande idag i Gudenåens øvre løb, hvor den er udsat. Stallingen, der i regelen vejer under kiloet, er som regnbueørreden en forårsgyder. Dertil en fornem fluefisk.

Helt (Coregonus lavaretus)

Helten er som stallingen en laksefisk, der imidlertid foretrækker mindre hurtigt strømmende vand. Samtidig trækker den gerne ud i søer eller brakke fjorde for at æde sig større, end den kan blive i ferskvand. Fisk over kiloet regnes for store.

Rovfisk: 

Gedde (Esox lucius)

Gedden, som kan nå vægte på over 20 kg, er den største ferskvandsfisk i Danmark. Gedder over 10 kg fanges regelmæssigt, men fisk større end 5 kg betragtes som store. Gedden holder gerne til på rolige strækninger af større vandløb, hvor den i vid udstrækning er tilknyttet bredzonen.

Aborre (Perca fluviatilis)

Aborren forekommer i lighed med gedden ofte på rolige strækninger af større åer. Nogle aborrer lever fast i vandløbet, mens andre vandrer ud i brakke områder såsom Randers Fjord og Grund Fjord. Herude træffes de i sommerhalvåret, mens vintermånederne tilbringes oppe i vandløbet.

Sandart (Lucioperca lucioperca)

En stor og meget velsmagende fisk, som kan veje op til 10 kg. Fisk over 5 kg er dog ret sjældne. Sandarten trives godt i store vandløb som den nedre del af Gudenåen, hvor den holder til på strømstærke steder med grusbund. Her fanges den ofte som sidegevinst under fiskeri efter laks og havørred.

Fredfisk: 

Brasen (Abramis brama)

En af de mest almindelige fredfisk i Østjylland, hvor den findes overalt i kanaler og rolige partier af åerne. Brasen lever fortrinsvis af myggelarver, som den suger op fra bunden med sin udskydelige mund. Populær medefisk i den nedre del af større åer, hvor brasen på 2-3 kg er almindelige.

Skalle (Rutilus rutilus)

Den sølvskinnende skalle med de røde finner er udbredt overalt i Østjylland. En populær medefisk, som altid byder på et underholdende fiskeri med mange fisk. Fisk over halvkiloet regnes for store.

 

 

Laksecamp ved Gudenåen fra mandag d. 20/4 til fredag d. 24/4-2020.
5 dage med all inclusive kr. 3500,00. Se mere her.

Dagkortsalget starter igen d. 28. marts 2020. På forhåbentlig gensyn.

 1. november 2019.
Fiskekonkurrencen i oktober måned:
1. præmien gik til Morten Holm, Malling, for en Laks på 10,060 kg. og 105 cm.
2. præmien gik til Lasse Vig Viborg, for en Laks på 4,640 kg. og 81 cm.
PDF filer Kræver acrobat reader Acrobat Reader hent den her. 

Se fangster på
Gudenålaksen

 Download aktuel fangstliste.
Fangstlisten for 2019
Fangstlisten for 2018 

Se mere i fiskenyt her.

 
Vi sælger dagkort til Langå og Bjerringbro  sportsfiskerforening´s fiskevand.

Kvik kalender.

 1. marts 2020. Morgenkaffe for lystfiskerne.
14. marts 2020. Poolmesterskab .
21. marts 2020. Vinter afslutning Gule ærter.
 4. april 2020. Generalforsamling i festudvalget.
30. maj 2020. Damefrokost.
20. juni 2020. Grisefest.
16.juli 2020. Visensvenner.
29. august 2020. Medlemskonkurrence LSF.
 5. september 2020. Herrefrokost.
26. september 2020. Sommerafslutning.
 5. december 2020. Julefrokost.
31. december 2020. Nytårs aften TV stuen.

 

Laksecamp ved Gudenåen fra mandag d. 20/4 til fredag d. 24/4-2020.
5 dage med all inclusive kr. 3500,00. Se mere her.

Dagkortsalget starter igen d. 28. marts 2020. På forhåbentlig gensyn.

 1. november 2019.
Fiskekonkurrencen i oktober måned:
1. præmien gik til Morten Holm, Malling, for en Laks på 10,060 kg. og 105 cm.
2. præmien gik til Lasse Vig Viborg, for en Laks på 4,640 kg. og 81 cm.

Se fangster på
Gudenålaksen

 Download aktuel fangstliste.
Fangstlisten for 2019
Fangstlisten for 2018 

Se mere i fiskenyt her.

 
Vi sælger dagkort til Langå og Bjerringbro  sportsfiskerforening´s fiskevand.

Kvik kalender.

 1. marts 2020. Morgenkaffe for lystfiskerne.
14. marts 2020. Poolmesterskab .
21. marts 2020. Vinter afslutning Gule ærter.
 4. april 2020. Generalforsamling i festudvalget.
30. maj 2020. Damefrokost.
20. juni 2020. Grisefest.
16.juli 2020. Visensvenner.
29. august 2020. Medlemskonkurrence LSF.
 5. september 2020. Herrefrokost.
26. september 2020. Sommerafslutning.
 5. december 2020. Julefrokost.
31. december 2020. Nytårs aften TV stuen.